Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

ESCI, TÜRK TIP DİZİNİ, DOAJ ve EMBASE (ELSEVIER)'DA İNDEKSLENEN
FLORA DERGİSİ'NİN 2019 YILI 2. SAYISI YAYIMLANDI.
ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUZ...

ESCI, Türk Tıp Dizini, DOAJ ile Embase (Elsevier)'de indekslenen ve aralıksız 24 yıldır yayın hayatına devam eden FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'nin 2019 yılı 2. sayısı yayımlandı.

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'ne ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ bekliyoruz.


FLORA Dergisi 2019 YILI 2. SAYISI
İÇİNDEKİLER


DERLEME

Karbapenem Dirençli Enterobakteriler: Nasıl Başa Çıkılır?
Carbapenem-Resistant Enterobacteria: How to Cope? (Sayfa 75-86)
Füsun Zeynep AKÇAM

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Onkoloji Hastanesinde Kolistin Tedavisi Verilen Hastalarda İnfüzyon Hızının Nefrotoksisite Üzerine Etkisi
The Effect of Infusion Speed on Nephrotoxicity in Patients Receiving Colistine Treatment in Oncology Hospital (Sayfa 87-92)
Arif Doğan HABİLOĞLU, Göknur YAPAR TOROS, Tuğba AŞKIN, Yeliz İrem TUNÇEL, Fazilet DUYGU, Süheyla ÜNVER, Mustafa ERTEK

Pseudomonas aeruginosa'da Fosfat Eksikliğinin Ramnolipid Üretimine ve İlişkili Quorum Sensing Sinyal Moleküllerine Etkisi
The Effect of Phosphate Limitation on Rhamnolipid Production and Related Quorum Sensing Signal Molecules in Pseudomonas aeruginosa (Sayfa 93-110)
Şebnem BUKAVAZ

Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Health-Care Workers Exposed to Blood or Body Fluids (Sayfa 101-106)
Lütfiye Nilsun ALTUNAL, Zeynep Şule ÇAKAR, Ayşe Serra ÖZEL, Gül KARAGÖZ

Çocuklarda İdrar Kültürü İçin Örnek Almada İki Temizlik Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Two Cleaning Methods Intaking Urine Culture Samples in Children (Sayfa 107-112)
Emel ISIYEL, Sevda SOYDAN

Akut İshali Olan Hastalarda Rotavirüs ve Norovirüs Sıklığının Araştırılması
Investigation of Rotavirus and Norovirus Frequency in Patients With Acute Diarrhea (Sayfa 113-118)
Ayşe ARSLAN, Candan ÇİÇEK, Serap AKSOYLAR, Eylem Ulaş SAZ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN

Gebelerde Sitomegalovirüs Seroprevalansı ve Türkiye'nin Dünyadaki Seroepidemiyolojik Durumu; Bir Meta-Analiz Araştırması
Cytomegalovirus Seroprevalence in Pregnant Women and Turkey's Seroepidemiological Status in the World: A Meta-Analysis Reseach (Sayfa 119-130)
Rıza Aytaç ÇETİNKAYA

Hepatit B Virüsü ile İnfekte Hastalarda Delta Hepatit Pozitifliği; Koinfeksiyon mu, Süperinfeksiyon mu?
Delta Hepatitis Positivity in Hepatitis B Virus Infected Patients; Coinfection or Superinfection? (Sayfa 131-135)
Özlem AYDEMİR, Hüseyin Agah Terzi, Engin KARAKEÇE, Mehmet KÖROĞLU, Mustafa ALTINDİŞ

İnvaziv Kandida İnfeksiyonlarında Anidulafungin Kullanımının Çok Merkezli Analizi
Multicenter Analysis of Anidulafungin Use in Invasive Candida Infections (Sayfa 136-142)
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Oya EREN KUTSOYLU, Hüsnü PULLUKÇU, Selda SAYIN KUTLU, Barçın ÖZTÜRK, Onur KAYA, Özge TURHAN, Şebnem ŞENOL AKAT, Sema ALP ÇAVUŞ, Murat KUTLU, Gülşen MERMUT, Dilek Yeşim METİN, Betil ÖZHAK, Çağrı ERGİN, Çiğdem Banu ÇETİN, Mustafa Bülent ERTUĞRUL, Vildan AVKAN OĞUZ, Nur YAPAR

OLGU SUNUMLARI

Listeria monocytogenes'e Bağlı Bir Menenjit Olgusu
A Case of Meningitis Related to Listeria monocytogenes (Sayfa 143-147)
Füsun Zeynep AKÇAM, Melahat YILMAZ, Esra NURLU TEMEL, Kağan ŞEVİK, Onur KAYA, Gül Ruhsar YILMAZ

Bruselloz İlişkili Bir Hemofagositik Lenfohistiyositoz Olgusu: Epidemiyolojik Öykünün Önemi
A Case of Brucellosis Associated Hemophagocytic Lymphohistiocytosis: The Importance of Epidemiological History (Sayfa 148-151)
Mehmet Cihat SİFİL, Sevgi YAŞAR DURMUŞ, Fatma Nur ÖZ, Gönül TANIR

Granulicatella adiacens'e Bağlı Omuz Cerrahisi Sonrası Gelişen Septik Artrit
Septic Arthritis Caused By Granulicatella adiacens After Shoulder Surgery (Sayfa 152-156)
Sevil ALKAN ÇEVİKER, Özgür GÜNAL, Süleyman Sırrı KILIÇ

Bu sayıda yer alan 1 adet derleme, 8 adet klinik çalışma ve 3 adet olgumu sunumu türündeki toplam 12 makale ile derginin 24 yıllık arşivine tam metin ve PDF olarak www.floradergisi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

www.floradergisi.org

Haberler