Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

ESCI, TÜRK TIP DİZİNİ, DOAJ ve EMBASE (ELSEVIER)'DA İNDEKSLENEN
FLORA DERGİSİ'NİN 2020 YILI 1. SAYISI YAYIMLANDI.
ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUZ...

ESCI, Türk Tıp Dizini, DOAJ ile Embase (Elsevier)'de indekslenen ve aralıksız 25 yıldır yayın hayatına devam eden FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'nin 2020 yılı 1. sayısı yayımlandı.

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'ne ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ bekliyoruz.


FLORA Dergisi 2020 YILI 1. SAYISI
İÇİNDEKİLER


DERLEMELER

Dünyada ve Türkiye'de 2019 Koronavirüs Pandemisi
2019 Coronavirus Pandemic in Turkey and Across the World (Sayfa 1-8)
Ahmet Görkem ER, Serhat ÜNAL

Yeni Koronavirüs İnfeksiyonu: COVID-19
Novel Coronavirus Infection: COVID-19 (Sayfa 9-18)
Ergin ÇİFTÇİ, Fevziye ÇOKSÜER

Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Profilaksisinde Lokal Vankomisin Uygulaması
Local Vancomycin Usage for Prophylaxis of Surgical Site Infections (Sayfa 19-27)
Emre KARA, Melda BAHAP, Ahmet Çağkan İNKAYA, Kutay DEMİRKAN, Ahmet Mazhar TOKGÖZOĞLU, Serhat ÜNAL

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanan Bakteriyel Etkenlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Bacterial Factors Determined By Polymerase Chain Reaction in Lower Respiratory Tract Infections (Sayfa 28-32)
Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer KARACA DERİCİ, Nisel YILMAZ, Sevgi HANCI

Türkiye'de Layşmanyazisin Endemik Olduğu Bölgede Kan Bağışçılarında Asemptomatik Leishmania spp. Taşıyıcılığının Seroprevalansı
Seroprevalence of Asymptomatic Leishmania spp. Carriage Among Blood Donors in Leishmaniasis Endemic Area in Turkey (Sayfa 33-39)
Gül BAYRAM, Ender DİNÇER, Sema ERDEN ERTÜRK, Eyüp Naci TİFTİK

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Olmuş Hastalarda JC Virüs Pozitifliğinin Gerçek-Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
Investigation of JC Virus Positivity By Real-time Polymerase Chain Reaction in Patients with Hematopoietic Stem Cell Transplant (Sayfa 40-46)
Meryem ÇOLAK, Aylin ALTAY KOÇAK, Lale AYDIN KAYNAR, Zübeyde Nur ÖZKURT, Zeynep Arzu YEĞİN, Gülendam BOZDAYI

Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Kandidemi Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Determination of Candidemia Risk Factors in Inpatients in Adult Intensive Care Unit (Sayfa 47-53)
Semih TOKAK, Doğaç UĞURCAN, Mustafa Agah TEKİNDAL

Komplike Olmayan Bruselloz Olgularının Laboratuvar, Klinik ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Laboratory, Clinical and Treatment Results in Patients with Uncomplicated Brucellosis (Sayfa 54-61)
Melda TÜRKEN, Serap Sevim PAMUKÇUOĞLU, Faruk KARAKEÇİLİ, Berivan TUNCA, Didem ÇELİK, Şükran KÖSE

Aşı Oluyoruz, Peki Gerçekten Biliyor muyuz?: HPV Aşısı Olan Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HPV İnfeksiyonu ve Aşısı ile İlgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi
We Get Vaccinated, But Do We Really Know Why?: Evaluation of Knowledge on HPV Infection and Vaccination in Medical School Students with HPV Vacci (Sayfa 62-68)
Hüseyin Aytaç ERDEM, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Gamze ŞANLIDAĞ, Ecem Saadet KANPAK, Hüsnü PULLUKÇU

Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Viral Patojenler ve Mevsimsel Dağılımları
Viral Pathogens and Seasonal Distribution in Respiratory Tract Infections (Sayfa 69-75)
Salih MAÇİN, Duygu FINDIK

Kersetin ve Sinnamaldehitin Proteus mirabilis İzolatlarına Karşı Antipatojenik Etkileri: Swarming Hareketi ve Üreaz Aktivitesinin İnhibisyonu
Quercetin and Cinnamaldehyde Show Antipathogenic Activity Against Proteus mirabilis Isolates: Inhibition of Swarming Motility and Urease Activity (Sayfa 76-83)
Abdurrahman AYGÜL, Filiz KİBAR, Pınar ÇIRAGİL

Sideritis öztürkii Aytaç & Aksoy Türünün Antimikrobiyal Etkisi
Antimicrobial Effect of Sideritis öztürkii Aytaç & Aksoy Species (Sayfa 84-90)
Emine GELİNCİ, Salih MAÇİN, Hakkı DEMİRELMA, Hatice TÜRK DAĞI

İmmünmodülatör İlaç Kullanan ve Hepatit B Aşısı Yapılan Hastalarda sCD30 Düzeyinin Aşı Yanıtı ile İlişkisi
The Association Between Vaccine Response and sCD30 Level in Patients Using Immunomodulator Drugs and Having Received Hepatitis B Vaccination (Sayfa 91-97)
Aslı HAYKIR SOLAY, Selcan GÜLTUNA, Rıdvan TAYŞİ

OLGU SUNUMLARI
Yaygın Değişken İmmünyetmezlik Tanılı Bir Olguda Salmonella enterica subsp. enterica ve Cryptosporidium spp. Gastroenteriti: Olgu Sunumu
Gastroenteritis of Salmonella enterica subsp. enterica and Cryptosporidium spp. in a Patient with Common Variable Immunodeficiency: A Case Report (Sayfa 98-101)
Deniz AKYOL, Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Rashad ISMAYILOV, Fatma Ömür ARDENİZ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU

Nedeni Bilinmeyen Ateş Nedeni: Supskapular Apse
A Cause of Unknown Fever: Subscapular Abscess (Sayfa 101-105)
Derya YAPAR, Özlem AKDOĞAN, Nurcan BAYKAM

Bölgemizde Saptanan Üç Tatarcık Humması Olgusu
Three Cases of Sandfly Fever Infection in Our Region (Sayfa 106-109)
Gül Ruhsar YILMAZ, Füsun Zeynep AKÇAM, Esra NURLU TEMEL, Onur KAYA, Onur ÜNAL, Kağan ŞEVİK, Melahat YILMAZ

Bu sayıda yer alan 3 adet derleme, 10 adet klinik çalışma ve 3 adet olgumu sunumu türündeki toplam 16 makale ile derginin 25 yıllık arşivine tam metin ve PDF olarak www.floradergisi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

www.floradergisi.org

Haberler